Noord-Brabant

Welkom in de Provincie Noord-Brabant.


Noord-Brabant behoort tot de top van kennis- en innovatieregio’s van Europa. De ambitie is om deze positie te behouden en te versterken. Daarom werkt de provincie samen met buitenlandse steden en regio’s. In Europa en daarbuiten.

De rol van de provincie
De provincie kan bedrijven en organisaties helpen de weg naar het buitenland te vinden door:
- zorgen voor een groter internationaal bewustzijn
- stimuleren samenwerking bedrijfsleven en kennisinstellingen
- verzilveren kansen in het buitenland
- organisaties mobiliseren en samenbrengen
- maken van slimme combinaties, vaak in samenwerking met andere overheidsorganisaties.

De provincie bouwt deze rol de komende jaren verder uit.

Belang van internationalisering
Noord-Brabant is een innovatieve regio met een bloeiende export. Mede door haar gunstige ligging is de provincie aantrekkelijk voor internationale bedrijven om zich te vestigen. Internationalisering – het leggen van verbindingen met het buitenland – zorgt voor kennisuitwisseling, gezamenlijke projecten, bloeiende handel en meer investeringen. Dat is belangrijk voor de Brabantse samenleving en economie.

Focus en aanpak
De provincie kijkt in samenspraak met andere overheden, bedrijven en kennisinstellingen inhoudelijk en geografisch wie geschikte strategische partners zijn voor samenwerking. Daarbij staan de vragen en behoeften van de Brabantse en buitenlandse partijen centraal.

De focus en aanpak liggen op de volgende vlakken:
- Proactief en strategisch samenwerken op topsectoren met enkele regio’s in (Zuid-)Duitsland.
- De provincie positioneren als ‘Europe’s heart of smart solutions’.
- Nieuwe markten aanboren en langdurige en doelgerichte samenwerkingsrelaties uitbouwen.
- Benutten van kansen die goed zijn voor de internationale positie van Noord-Brabant.
- Buitenlandse bedrijven stimuleren zich in Brabant te vestigen.

Stimulus
Stimulus Programmamanagement is een onderdeel van de provincie Noord-Brabant, dat in opdracht van de Europese Commissie en het Rijk een aantal Europese subsidieprogramma’s uitvoert voor de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Stimulus beheert een aantal subsidieprogramma’s en faciliteert bij het aanvragen van subsidies. Bezoek de website van Stimulus.

INTERREG
De grensregio’s in Europa zijn de verbindende schakels van de Europese Unie. Door samenwerking over de grens verliezen de nationale grenzen in Europa meer en meer aan betekenis. Ter ondersteuning van deze grensoverschrijdende samenwerking heeft de Europese Unie het subsidieprogramma INTERREG in het leven geroepen. Met INTERREG worden samenwerkingsprojecten langs de Europese grenzen financieel ondersteund.

Voor de Nederlands-Duitse grensregio staat in de periode 2014-2020 een bedrag van ca. 440 miljoen euro ter beschikking. De doelstellingen die met deze middelen moeten worden bereikt worden beschreven in het samenwerkingsprogramma “INTERREG Deutschland-Nederland”.

De belangrijkste doelstellingen van het programma zijn de verhoging van de innovatiekracht van de grensregio en het verminderen van de barrièrewerking van de grens

U kunt als publieke of private rechtspersoon, organisatie of bedrijf een projectaanvraag indienen. Gesubsidieerd worden uitsluitend projecten, waarbij Nederlandse en Duitse partners met elkaar samenwerken. De financiering van projecten bestaat altijd uit een eigen bijdrage van de partners, EU-subsidiemiddelen en vaak ook uit nationale en regionale subsidiemiddelen (bijvoorbeeld van ministeries of provincies).

Meer informatie over Interreg is te vinden op de website www.deutschland-nederland.eu.